O šizofreniji

In this page

O šizofreniji

Razlog za pojavu simptoma šizofrenije su nepravilnosti u funkcionisanju mozga, o čemu ćemo detaljnije govoriti u sledećem članku.

Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB 10) razlikuje sledeće tipove šizofrenije:

  • F20.1 Paranoidna šizofrenija
  • F20.2 Hebefrena šizofrenija
  • F20.3 Katatona šizofrenija
  • F20.4 Nediferencirana šizofrenija
  • F20.5 Postšizofrena depresija
  • F20.6 Rezidualna šizofrenija
  • F20.7 Obična šizofrenija
  • F20.8 Druga šizofrenija
  • F20.9 Šizofrenija, neoznačena

Posebni tipovi šizofrenije se međusobno razlikuju prema intenzitetu simptoma i toku bolesti. Međutim, ova podela ne utiče u velikoj meri na način na koji se bolest dijagnostikuje ili leči, tako da iz perspektive pacijenta i njegovog negovatelja, ona nema veliki praktični značaj. Američko udruženje psihijatara je u DSM-V klasifikaciji odstupilo od utvrđivanja tipova, a umesto toga se usredsredilo na „prepoznavanje područja“, o čemu će kasnije biti više reči u poglavlju „Simptomi šizofrenije“.

EM-109686; 09/2022