Uloga procene zdravstvenih tehnologija (HTA) u pristupu inovacijama

Uloga procene zdravstvenih tehnologija (HTA) u pristupu inovacijama

Proces formulisanja politike refundacije zavisi od rezultata dobijenih primenom HTA sistema. Drugim rečima, HTA pruža podršku pri donošenju odluka o refundaciji.

Imajući u vidu u vidu da politika refundacije:

  • direktno utiče na pacijente, lekare i bolnice;
  • povezana je sa drugim oblastima zdravstvene zaštite i farmaceutske politike, kao i da
  • zavisi od procesa inovacija u zdravstvenoj zaštiti,

nije moguće razmatrati ulogu HTA sistema u procesu inovacija bez uzimanja u obzir elemenata koji utiču na politiku refundacije.
Drugim rečima, uloga HTA sistema u procesu inovacije je garantovana na sledeći način:

  • činjenica da efikasan HTA proces eliminiše proizvoljne odluke o određivanju cena i refundaciji; ovaj proces omogućava povezivanje odluka o određivanju cena i refundaciji sa objektivnim kriterijumima;
  • prednost koju HTA ima pri formulisanju efikasne liste obaveza u vezi sa posebnim zadacima: dodela institucionalnih i pojedinačnih odgovornosti, rokovi u toku procesa određivanja cena i refundacije;
  • činjenica da kada se objave rezultati HTA sistema, oni mogu da obezbede transparentnost, što omogućava veću pristupačnost i sledljivost informacija;
  • efikasnost putem koje HTA sistemi mogu da olakšaju standardizaciju procesa utvrđivanja cena i refundacije.

Osim toga, HTA može da utiče na bilo koji segment sistema zdravstvene zaštite.
HTA pokriva sredstva i tehnike putem kojih se proizvodi lek, sprovodi zdravstvena zaštita i vrše zdravstvene intervencije. Stoga, kako HTA ima značaja za svaki nivo sistema zdravstvene zaštite, jasno je da podstiče promenu ili, bolje rečeno, HTA je od suštinske važnosti za inovacije u domenu zdravstvene zaštite.

PHSR/HEM/0418/0002

Povezani sadržaj

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson