Prognostički faktori

Prognostički faktori

Procena stadijuma bolesti (tj. načini određivanja stadijuma prema Rai-u i Bine-u) i dalje je bitna za prognozu, u kombinaciji s procenom mnogih drugih kliničkih i bioloških faktora koji su važni za davanje prognoze bolesti.

Tradicionalni sistemi određivanja stadijuma su još uvek važni. Međutim, poslednjih godina pokazalo se da i neki drugi faktori mogu pružiti informacije o kliničkom toku bolesti i najprikladnijem planu lečenja za svakog pojedinačnog pacijenta.

Ključni prognostički faktori uključuju:

  • vreme koje je potrebno da se broj limfocita udvostruči;
  • vrednost beta-2 mikroglobulina;
  • ekspresija proteina ZAP-70 i CD38 na ćelijama leukemije.

Kao što je već rečeno, najvažnija prognostička informacija se dobija iz bioloških karakeristika ćelija leukemije. Neke genetske karakteristike su značajne ne samo za predviđanje brzine razvoja bolesti, nego i za odabir najprikladnijeg lečenja HLL kada ono postane potrebno.

Takva istraživanja određuju biološki profil HLL i treba ih uzeti u obzir pre početka terapije. Među njima su sledeća istraživanja najvažnija u današnjoj kliničkoj praksi:

  • procena određenih citogenetskih abnormalnosti (FISH analiza);
  • određivanje promene TP53 gena;
  • procena statusa mutacije gena za teški lanac imunoglobulina (IGHV).

EM-118457; 12/2022

Povezani sadržaj

Šta je određivanje stadijuma?
Kratki rečnik pojmova
Šta je hronična limfocitna leukemija?